En aquesta pàgina detallem les Condicions generals amb què treballem.

Als efectes de les presents Condicions Generals, el programa/oferta és el document informatiu a què aquestes s’incorporen. El programa/oferta és la descripció del viatge combinat contingut al programa/oferta que constitueix l’objecte del contracte de viatge combinat. Els efectes d’aquestes clàusules s’estenen també als apèndixs complementaris del programa/oferta esmentats (fulls-ofertes, díptics, flyers, monogràfics, etc., referits al mateix programa/oferta).

La informació continguda al programa/oferta és vinculant per a l’organitzador o detallista, llevat que concorri alguna de les circumstàncies següents: a) Que els canvis en aquesta informació s’hagin comunicat clarament per escrit al consumidor i usuari abans de la celebració del contracte i aquesta possibilitat hagi estat objecte de menció expressa en el programa/oferta. b) Que es produeixin posteriorment modificacions, amb l’acord previ per escrit entre les parts contractants.

Els termes i condicions que s’indiquen a continuació, regulen l’ús de la pàgina web www.creativerural.com (d’ara endavant “Lloc Web”) i el programa/oferta de l’agència CREATIVE RURAL SLU., d’ara endavant CREATIVE RURAL amb CIF B -66954421 i amb domicili a Carrer Viladomiu Nou, 36, 08680 Gironella (Barcelona). Inscrita al REGISTRE MERCANTIL de Barcelona, al tom 45798, Foli 49, full 499394, inscripció 1. Bústia de contacte: info@creativerural.com

És obligatori que llegiu i entengueu aquestes condicions generals i la informació i condicions específiques del producte que voleu contractar o adquirir abans de procedir a la vostra compra, tant a través de la pàgina web com a través de l’ús del correu electrònic / formulari de contacte.

1.- Regulació jurídica aplicable al contracte de Viatge Combinat i acceptació de les condicions generals

El contracte es regeix per les estipulacions que s’hi contenen i es complementa amb els reglaments de les diverses comunitats autònomes, actualment en vigor, sobre agències de viatges, l’aplicació dels quals serà en funció de l’àmbit territorial que correspongui, i la resta de normativa que li sigui aplicable. El fet d’adquirir o prendre part en qualsevol dels viatges/serveis publicats al present lloc web origina l’acceptació expressa per part del consumidor de totes i cadascuna de les condicions generals, que es consideren automàticament incorporades al contracte, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita individualitzada en aquest. Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre totes les diferències.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats. Les presents Condicions Generals s’incorporaran, a tots els contractes de viatges combinats l’objecte dels quals siguin els programes/ofertes continguts al lloc web/fullet i obliguen les parts, amb les condicions particulars que es pactin al contracte o que constin a la documentació del viatge facilitada simultàniament a la subscripció del contracte.

2.- Organització

L´organització tècnica d´aquest programa ha estat realitzada per CREATIVE RURAL SLU, TITULO GC-4972 – Carrer Viladomiu Nou, 36, 08680 Gironella (Barcelona). C.I.F. B-66954421.

3.- Preu

El preu del viatge combinat ha estat calculat en base als tipus de canvi, tarifes de transport, costos del carburant i taxes i impostos aplicables a la data d’edició del programa/oferta o de les posteriors que, si escau, s’hagin fet públiques. Qualsevol variació del preu dels elements esmentats podrà donar lloc a la revisió del preu final del viatge, tant a l’alça com a la baixa, en els imports estrictes de les variacions de preu al·ludides. Aquestes modificacions seran notificades al consumidor, per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada, podent, quan la modificació efectuada sigui significativa, desistir del viatge sense cap penalització, o acceptar la modificació del contracte. En cap cas, no es revisarà a l’alça en els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte de sol·licituds ja realitzades.

Els nostres preus inclouen:

1. El transport d’anada i tornada, quan aquest servei estigui inclòs al programa/oferta. 2. L’allotjament, quan aquest servei estigui inclòs al programa/oferta contractat, a l’establiment i amb el règim alimentari que figura a la confirmació de la reserva o a la documentació que es lliura al consumidor en el moment de subscriure’l. 3. Les taxes o impostos dels establiments hotelers, quan aquest servei estigui inclòs al programa/oferta. 4. L’assistència tècnica durant el viatge, quan aquest servei estigui específicament inclòs. 5. Tots els altres serveis i complements que s’especifiquen concretament als itineraris corresponents. 6. Els impostos indirectes (IVA). 7. Tot allò que s’especifiqui, a més a més en la confirmació de la reserva. L’única interpretació autèntica dels serveis compresos en el viatge serà la que ofereixi l’Agència Organitzadora, la qual cosa significa que el consumidor en cas de tenir algun dubte haurà de consultar-lo abans de l’inici del viatge ia través de l’Agència Detallista, a per evitar posteriors reclamacions. Com a norma general s’ha de seguir un criteri estricte de literalitat, que condueix a la conclusió que allò que no estigui específicament detallat com a comprès en el preu del viatge, no estarà inclòs en aquest.

Ofertes especials

Quan es realitzi la contractació del viatge combinat com a conseqüència d’ofertes especials, d’última hora o equivalents, a preu diferent de l’expressat al programa/oferta, els serveis compresos en el preu són únicament aquells que s’especifiquen detalladament a l’oferta, encara que , aquesta oferta faci referència a algun dels programes descrits en aquest lloc web/oferta, sempre que aquesta remissió es faci als efectes exclusius d’informació general de la destinació.

El preu final complet

El preu final complet de cada viatge combinat ofert en aquest lloc web/oferta figura en cadascuna de les modalitats de viatges que s’hi presenten. Per facilitar al viatger la major informació disponible quan s’edita aquest lloc web/oferta, es fa constar:

1. Al preu final del viatge, en cas que estigui inclòs el transport des d’Origen fins a destinació (i el seu retorn), s’hi ha de sumar el de les taxes d’aeroports, ports, entrada i/o sortida dels països, i visat, cas de ser necessari. Com que no es pot quantificar ara, per no facilitar-nos el seu import exacte, es posa en relleu el fet del preu final del viatge pot experimentar modificacions a l’alça pels conceptes indicats com que no és possible facilitar ni a efectes orientatius, el preu de les excursions facultatives, s’informa que aquest és un altre concepte que encara que no incideix en el preu del viatge, ja que no forma part de la seva oferta, ni del contracte, sí que podria representar una despesa més gran, si s’adquireix.

2. Companyies aèries. Aquestes generalment, carreguen en l’import del passatge, el que anomenen “taxes de combustible” (YQ) que, encara que té tal naturalesa de taxa, si repercuteix en el preu del viatge i representa aproximadament un 40-50% sobre el preu del bitllet aeri. Les companyies aèries mantenen aquest YQ fora de la tarifa.

El preu del viatge combinat no inclou:

El preu final complet de cada viatge combinat ofert en aquest lloc web/oferta figura en cadascuna de les modalitats de viatges que s’hi presenten. Per facilitar al viatger la major informació disponible quan s’edita aquest lloc web/oferta, es fa constar:

a) Visats, taxes d’aeroport i/o taxes d’entrada i sortida, certificats de vacunació, “extres” com ara cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials (ni tan sols en els supòsits de la pensió completa o mitja pensió , llevat que expressament es pacti al contracte la contractació dels mateixos), rentat i planxat de roba, serveis d’hotel opcionals, i en general, qualsevol altre servei que no figuri expressament a l’apartat “El preu del viatge inclou” o no consti específicament detallat al programa/oferta, a la confirmació de la reserva o a la documentació que es lliura al consumidor en subscriure’l. En el cas de règims d’allotjament i esmorzar, llevat d’especificació en contra, l’esmorzar inclòs al preu del viatge és el continental.

b) Excursions, activitats, serveis o visites facultatives. En el cas d’excursions o visites facultatives el preu de les quals està indicat sempre amb caràcter d’estimat, es poden produir (segons les circumstàncies) variacions sobre aquests costos inicialment calculats o previstos. En el cas d’excursions, activitats, serveis o visites facultatives que es contractin a la destinació o a un altre prestador de serveis, cal tenir present que no formen part del contracte de viatge combinat. La seva publicació al lloc web/oferta té mer caràcter informatiu i el preu està expressat amb l’indicatiu de “estimat”.

Per això, en el moment de contractar-se al lloc de destinació o bé a un altre prestador de serveis, poden produir-se variacions sobre els seus costos, que alterin el preu estimat. D’altra banda, les esmentades excursions o serveis facultatius seran ofertes al consumidor amb les seves condicions específiques i preu definitiu de forma independent, i no es garantirà fins al moment de la seva contractació la possible realització de les mateixes.

c) Propines. Dins del preu del viatge combinat no estan incloses les propines.

d) Assegurances de viatges. Creative Rural recomana la contractació d’assegurances de viatge per a més tranquil·litat dels clients davant de possibles inconvenients.

e) Les taxes turístiques aplicables a determinats països/destinacions i que seran abonades pel consumidor localment.

4.- Forma de pagament, inscripcions i reembossaments

A l’acte de la inscripció s’ha de dipositar el 100% de l’import total del viatge, si les reserves es fan amb menys de 30 dies a la sortida del viatge (15 dies en cas d’escapades o activitats). En cas que es contractin amb més antelació, es dipositarà el 40%, i no es considerarà cap plaça com a compromesa en ferm mentre no s’efectuï aquest dipòsit. El 60% restant s’haurà d’abonar, quan es formalitzi el contracte de viatge combinat o segons el calendari de pagaments que l’agència informi el client abans d’efectuar la reserva).

Con carácter general, esto significa al menos quince días antes de la fecha de salida (siete días para las escapadas). Caso de que el cliente no efectúe el resto de los pagos en las fechas señaladas por la agencia, se considerará la plaza como anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apartado anulaciones. Los precios indicados en este sitio web/oferta, son precios que tienen incluidos los impuestos indirectos sobre el consumo cuando sean aplicables, que al haber sido calculados en base a las tarifas y cambios de moneda vigentes en fecha de publicación de este sitio web/programa y/o sus opúsculos y ofertas acogidas al mismo, podrán ser revisados en el caso que se produzcan variaciones en el coste de los transportes incluido el coste de carburante: en las tasas e impuestos relativos a determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje. Estas variaciones serán imputadas automáticamente al consumidor salvo en el caso de que se produzcan en los 20 días anteriores a la salida del usuario lo que obliga a la agencia detallista a comunicar la variación al consumidor, quien podrá desistir del viaje, con derecho al reembolso de sus pagos. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través de la agencia detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

5.- Anul·lacions i cessions

En tot moment l’usuari o el consumidor pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, tant si es tracta del preu total com del dipòsit previst anteriorment, però haurà d’indemnitzar l’agència pels conceptes que a continuació s’indiquen:

1. En el cas de serveis solts: la totalitat de les despeses de gestió, més les despeses d’anul·lació, si s’han produït aquests darrers.

2. En el cas de viatges combinats: a- Les despeses de gestió, més les despeses d’anul·lació, si n’hi ha b- Una penalització consistent en el 5% del total del viatge, si el desistiment es produeix amb més de 10 dies i menys de 15 d’antelació a la data de començament del viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i el 25% dins de les quaranta-vuit hores anteriors a la sortida. Si no es presenta a l’hora prevista per a la sortida, no té dret a devolució de la quantitat abonada, llevat d’acord entre les parts en un altre sentit. c) En cas que algun dels serveis contractats i anul·lats estigués sotmès a condicions especials econòmiques de contractació, com ara noli d’avions o vaixells, contractacions d’apartaments, tarifes especials d’avió (en què s’haurà d’abonar el 100% de els bitllets ja emesos) o allotjament, serveis prestats a determinats països, serveis de neu, etc. Les despeses per desistiment s’establiran d’acord amb les condicions especials, segons es reflecteixen al lloc web/oferta que inclou el programa que ha donat origen al contracte de viatge combinat, així com a la confirmació de la reserva.

3. Les excursions que siguin contractades originàriament com a part integrant del viatge combinat, així com aquelles que adquireixi el consumidor a la destinació, es regiran pel que fa a les despeses per anul·lació per les seves condicions específiques, que seran posades de manifest verbalment a l’usuari compartint-les totes. elles la penalització del 100% del seu import si el consumidor no s’hi presenta. Les condicions específiques fixades per a les despeses per anul·lació són plenament aplicables amb independència que la cancel·lació s’hagi produït per causes de força major del consumidor. El consumidor del viatge combinat podrà cedir la reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui 15 dies d’antelació a la data d’inici del viatge. El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cedent, exigits amb caràcter general per al viatge combinat, i tots dos respondran solidàriament davant de l’Agència Detallista del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals justificades de la cessió. L’organitzador o venedor final de aquest es poden oposar a la cessió esmentada. Aquesta cessió no seria possible quan concorri una causa suficient.

Atesa la varietat de causes i circumstàncies de possible anul·lació del viatge, no en resulta possible el càlcul previ, però es significa que, en aquests casos, es poden repercutir les despeses d’anul·lació, sempre que s’hagi produït efectivament. En els casos que l’organitzador condicioni, i així ho especifiqui expressament, la viabilitat de l’oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de participants i per no assolir aquest número, es produeixi l’anul·lació del viatge, l’usuari tindrà dret exclusivament al reemborsament del total del preu o de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d’indemnització, sempre que l’Agència els ho hagi notificat per escrit amb un mínim de deu dies d’antelació a la data prevista d’inici del viatge.

6.- Alteracions

L’agència es compromet a facilitar als usuaris la totalitat dels serveis contractats a través dels programes/ofertes continguts al lloc web/oferta, amb les condicions i característiques estipulades. Quedarà eximida d’aquesta obligació quan concorrin causes de força major, és a dir circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències de les quals no s’haurien pogut evitar malgrat tota diligència emprada; o bé causes suficients que engloben aquells supòsits en què l’agència, malgrat actuar amb la previsió i la diligència degudes, no pugui facilitar els serveis contractats per raons que no li siguin imputables.

Igualment, quan les faltes i observacions en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor o quan les faltes esmentades siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes en el contracte i tinguin un caràcter imprevisible no superable; enteses totes elles segons la legislació vigent. Si es produeix la impossibilitat de prestar algun servei per part de l’agència organitzadora després de perfeccionat el contracte, i abans de la sortida del viatge, el consumidor podrà optar bé per la rescissió del contracte sense penalització o bé per acceptar un suplement del contracte a el qual es necessitin les modificacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, havent de comunicar la seva decisió a l’agència en el termini de tres dies, sent causa eximent de responsabilitat i no podent sol·licitar indemnització per incompliment de contracte quan l’usuari hagi acceptat la modificació al contracte esmentada anteriorment.

Si per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor, ni tingui la justificació en causes suficients o de força major, l’agència organitzadora cancel·la el viatge combinat després de formalitzat el contracte i abans de la data de sortida, l’usuari tindrà dret a un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior o al reemborsament del total abonat en els termes establerts al paràgraf anterior, i ha de comunicar la seva decisió a l’agència en el termini de tres dies.

No es podrà demanar indemnització per incompliment de contracte quan la cancel·lació del mateix es produeixi per causa suficient o de força major. Si no se subministren serveis previstos que suposin més del 50% del preu del viatge, que no estigui motivat per causes suficients o de força major, l’agència organitzadora adoptarà altres solucions adequades per a la continuació del viatge combinat, sense cap suplement de preu per a el consumidor, i si s’escau, abonarà a aquest darrer l’import de la diferència entre les prestacions previstes i les subministrades.

Si aquestes solucions fossin inviables o si el consumidor no l’acceptés per raons objectivament vàlides, l’agència li proporcionarà, en tot cas, el retorn fins al punt d’origen a través d’un mitjà de transport equivalent, i li tornarà les quantitats que li corresponguin proporcionalment. En aquestes situacions, el consumidor pot exigir indemnització per incompliment de contracte a l’agència organitzadora. No és procedent la indemnització quan hagin concorregut causes suficients o de força major. Qualsevol impossibilitat de prestació dels serveis o alteració dels seus elements (inclòs el preu) que posi de manifest l’agència organitzadora a través del detallista a l’usuari abans del perfeccionament del contracte no podrà justificar una sol·licitud d’indemnització a l’agència per part del consumidor per incompliment de contracte, ja que aquest encara no s’ha perfeccionat, emmarcant-se aquesta modificació del programa/oferta dins del natural procés de negociació del contracte.

El servei de trasllat de l’aeroport, port o estació a l’hotel o un altre lloc previst en el viatge està contractat com a norma general, fins una hora després de l’arribada oficial prevista de l’usuari. Per això, si l’esmentada arribada de l’usuari es produeix després d’aquest termini, encara que sigui per causes de força major, el servei de trasllat podria no ser prestat.

7. Obligació del consumidor de comunicar qualsevol incompliment de l’execució del contracte

El consumidor està obligat a comunicar tot incompliment en l’execució del contracte preferentment “in situ” al representant de l’Organitzador en destinació segons consta en la documentació del viatge o, en un altre cas, com més aviat millor per escrit o en qualsevol altra forma en que en quedi constància, a l’organitzador o al detallista i, si escau, al prestador del servei de què es tracti.

En cas que les solucions arbitrades per l’Agència no siguin satisfactòries pel consumidor, aquest disposarà del termini d’un mes per reclamar davant l’Agència detallista o l’organitzador, sempre a través d’aquella.

8. Prescripció d’accions

El termini de prescripció de les accions derivades dels drets reconeguts al text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries serà de dos anys, segons queda establert a l’Article 164 del Reial Decret Legislatiu 1/ 2007.

9.- Responsabilitat

L’agència de viatges organitzadora i la venedora final del viatge combinat respondran en proporció a les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit de gestió del viatge combinat, de la bona execució de les obligacions derivades del contracte amb el consumidor, amb independència de les susdites obligacions han de ser executades per elles o altres prestadors o proveïdors de serveis, sense perjudici del dret de l’agència organitzadora a emprendre accions contra aquests, i sempre dins dels límits establerts en aquestes condicions generals i en la legislació aplicable.

Quan el consumidor apreciï in situ la no execució o mala execució dels serveis contractats integrants del viatge, ho ha de notificar immediatament al prestador i en el termini de 48 hores hàbils a l’agència organitzadora, a fi que aquesta prengui les mesures pertinents . La no-realització de la comunicació a l’agència organitzadora suposarà que sigui el consumidor qui hagi de provar l’incompliment en l’execució del contractant a l’organitzadora o la direcció general de turisme competent, ja que fora d’aquest termini a l’agència organitzadora li seria impossible la comprovació de la veracitat d’allò al·legat, així com aconseguir una solució satisfactòria per a totes les parts implicades.

En el cas que el consumidor consideri que les solucions arbitrades per l’agència organitzadora no hagin estat satisfactòries podrà interposar reclamació en el termini d’un mes a comptar de la data de tornada del viatge davant l’agència organitzadora esmentada, que serà presentada a través de l’agència detallista que va vendre el viatge i en què s’acreditarà la posada de manifest del presumpte incompliment en les 48 hores hàbils següents a la ocurrència. Això no obstant, la interposició de qualsevol reclamació derivada del contracte de viatge combinat no eximeix del pagament del viatge en cap cas.

Quant al límit de rescabalament per danys corporals, la indemnització mai no podrà ser superior al preu total del viatge inicialment contractat. En cap cas l’agència no es responsabilitza de les despeses d’allotjament, manutenció, transports i altres que s’originin a conseqüència de retards en sortides o tornades de mitjans de transport per causes meteorològiques, tècniques, vagues o altres de força major.

Els organitzadors i detallistes de viatges combinats cessaran en la seva responsabilitat quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

1. Que els defectes observats en l’execució del contracte siguin imputables al consumidor i usuari. 2. Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè al subministrament de les prestacions previstes al contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable. 3. Que els defectes al·ludits es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles les conseqüències de les quals no s’haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda. 4. Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista, o si escau, l’organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar.

10.- Delimitació dels serveis del Viatge Combinat

10.1 Viatges amb avió

Als viatges amb avió, la presentació a l’aeroport s’efectuarà amb un mínim d’antelació de dues hores sobre l’horari oficial de sortida, i en tot cas se seguiran estrictament les recomanacions específiques que indiqui la documentació del viatge facilitada en subscriure el contracte.

En la contractació de serveis solts, es recomana que el client reconfirmi amb quaranta-vuit hores d’antelació els horaris de sortida dels vols.

S’entendrà sempre com a trajecte aeri directe aquell el suport documental del qual sigui un sol cupó de vol, amb independència que el vol realitzi alguna parada tècnica.

Quan no hi hagi connexió des de la ciutat d’origen del client a les d’inici del vol internacional, les despeses que origini la pernoctació aniran a compte del client.

En tot cas, l’usuari haurà de confirmar amb quaranta-vuit hores d’antelació els horaris de sortida dels vols i l’agència organitzadora no serà responsable de les conseqüències que l’incompliment per part de l’usuari que aquesta obligació pugui comportar. Els horaris estan expressats en hores locals i es publiquen només a títol informatiu i no es garanteix en cap cas l’observació dels mateixos que pot ser modificada sense avís previ. Les companyies es reserven igualment el dret d’interrompre o suspendre un vol o un transport de diferir totalment o parcialment l’execució o seguir una ruta diferent de la prevista, podent prendre aquestes decisions tant a l’aeroport de sortida com a una escala oa qualsevol altre lloc.

10.2 Hotels

La qualitat i el contingut dels serveis prestats per l’hotel estaran determinats per la categoria turística oficial, si n’hi hagués, assignada per l’òrgan competent del seu país. En alguns casos es facilitarà al lloc web/oferta informació de la categoria dels hotels d’acord amb la informació obtinguda dels organismes de Turisme dels països respectius i la qualificació d’altres agències majoristes, sempre que no hi hagi una qualificació oficial a el país en concret.

Atesa la legislació vigent sobre això, que estableix només l’existència d’habitacions individuals i dobles permetent que en alguna d’aquestes últimes es pugui habilitar un tercer llit, s’estimarà sempre que la utilització del tercer llit es fa amb el coneixement i el consentiment de les persones que ocupen l’habitació, i així figurarà reflectida l’habitació com a triple (o com a doble més llit extra) a la confirmació de la reserva i/o documentació del viatge que es lliura simultàniament a la signatura del mateix. Igualment, en els casos d’habitacions dobles per a ús de fins a quatre persones, amb dos llits, quan així s’especifiqui a l’oferta del programa/oferta.

En alguns casos hi ha possibilitat d’habilitar bressols, que hauran de ser sol·licitats pels clients abans de perfeccionar-se el contracte i que excepte expressa menció, no estan inclosos en el preu.

L’horari habitual per a l’entrada i la sortida als hotels està en funció del primer i últim servei que l’usuari utilitzarà. Com a norma general i tret que expressament es pacti una altra cosa al contracte, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d’arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12 hores del dia de sortida.

Quan el servei contractat no inclogui l’acompanyament permanent de guia i en cas que l’usuari prevegi la seva arribada a l’hotel o apartament reservat en dates o hores diferents de les ressenyades, cal, per evitar problemes i males interpretacions, comunicar amb la major anticipació possible aquesta circumstància a l’Agència Organitzadora, oa l’hotel o als apartaments directament, segons els casos.

Igualment, ha de consultar a l’Agència, en el moment de fer la reserva, la possibilitat de portar animals, ja que generalment no són admesos als hotels i apartaments. En tot cas, el client podrà informar-se sobre això i sota la seva responsabilitat.

El servei d’allotjament de l’hotel s’entendrà prestat sempre que l’habitació hagi estat disponible per al client la nit corresponent, amb independència que, per circumstàncies pròpies del viatge combinat, l’horari d’entrada es produeixi més tard del que inicialment previst.

Tret que s’especifiqui el contrari, en els vols l’arribada dels quals al punt de destinació es faci després de les 12.00 hores, el primer servei de l’hotel, quan estigui inclòs a l’oferta del programa/oferta, serà el sopar. Igualment, en els vols l’arribada dels quals al punt de destinació es faci després de les 19.00 hores, el primer servei de l’hotel serà l’allotjament.

Quan els usuaris sol·licitin serveis suplementaris (per exemple, habitació vista al mar, etc.) que no els puguin ser confirmats definitivament per l’Agència Organitzadora, l’usuari podrà optar per desistir definitivament del servei suplementari sol·licitat o mantenir la sol·licitud a l’espera que aquests serveis puguin finalment ser-li prestats.

En cas que les parts haguessin convingut el pagament previ dels serveis suplementaris que finalment no li puguin ser prestats, l’import abonat serà reemborsat per l’Agència detallista immediatament al desistiment del servei per part del consumidor o al retorn del viatge, segons l’usuari hagi optat pel desistiment a la prestació del servei suplementari sol·licitat o hagi mantingut la sol·licitud.

10.3 Circuits/excursions amb autobús

Als circuits/excursions els autocars poden variar en les seves característiques en funció del nombre de participants. En cas que no s’arribi a un nombre suficient de viatgers, és possible que s’utilitzi un minibús o van que excepte indicació expressa en contra, no tenen els seients reclinables. El disseny, estructura, confort i seguretat del vehicle de transport pot no adaptar-se a les normes i estàndards espanyols, sinó als que són propis del país de destinació del viatge.

Quan el viatge s’efectuï en autocars propis o llogats per l’agència organitzadora, en cas d’accident, sigui quin sigui el país que es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria d’accident per carretera de la nació on estigui matriculat el vehicle, podent acollir-se, quant a danys personals, a l’assegurança d’acord amb el corresponent quadre d’indemnitzacions que serien pagades als interessats, beneficiaris o els seus representants legals al país de matrícula del vehicle i precisament a la moneda del curs legal del mateix.

10.4 Apartaments

El consumidor és plena i exclusivament responsable de fer la declaració correcta del nombre de persones que ha d’ocupar l’apartament (sense ometre els nens), sigui quina sigui la seva edat, en fer la reserva. S’adverteix que l’administració dels apartaments es pot negar legalment a admetre l’entrada d’aquelles persones no declarades, i no hi ha cap reclamació per aquesta causa.

En alguns casos hi ha possibilitat d’habilitar llit(s) supletori(s) o bressols que hauran de ser sol·licitats pels consumidors abans de perfeccionar-se el contracte, i que excepte expressa menció en contracte, no estaran incloses en el preu de l’apartament publicat. Al lloguer d’apartaments, s’ha de subscriure in situ el contracte d’arrendament corresponent segons el model oficial autoritzat. Aquest contracte, en què no és part l’agència organitzadora, ha de ser signat per l’usuari qui abonarà la corresponent fiança o assegurança de responsabilitat civil per respondre dels eventuals desperfectes, si aquesta és exigida.

10.5 Circuits.

Als circuits especificats en aquest lloc web/oferta, el servei d’allotjament es prestarà a qualsevol dels establiments relacionats en aquest o en algun altre d’igual categoria i zona. Així mateix, l’itinerari del circuit podrà ser desenvolupat segons alguna de les opcions descrites al programa/oferta. En els casos anteriors, si el consumidor accepta aquesta informació prèviament a la subscripció del contracte, aquesta indefinició no suposarà modificació d’aquest.

10.6 Condicions econòmiques especials per a nens

Atesa la diversitat del tractament aplicat als nens, depenent de la seva edat, del proveïdor de serveis i de la data del viatge, es recomana consultar sempre les condicions especials que hi hagi per a aquest tipus de passatgers. A cada moment serà objecte d’informació concreta i detallada i es recollirà al contracte oa la documentació del viatge que es lliuri en el moment de la seva signatura. En general, pel que fa a l’allotjament, són aplicables sempre que el nen comparteixi l’habitació amb dos adults.

Pel que fa a estades de menors a l’estranger es facilitarà la corresponent informació per a cada cas i al que pugui constar al contracte oa la documentació del viatge que es lliuri en subscriure’l.

Informem que tant la companyia aèria com qualsevol altre proveïdor de serveis poden requerir document acreditatiu de ledat del nen en qualsevol moment.

10.7 Equipatges

L’equipatge de l’usuari no és objecte de contracte de transport terrestre entenent-se amb caràcter general que aquell el conserva amb si sigui quina sigui la part del vehicle en què vagi col·locat i que es transporta per compte i risc del viatger, sense que l’agència organitzadora estigui obligada a respondre de la pèrdua o danys que aquest pogués patir durant el viatge, per qualsevol causa, recomanant-se a tots els consumidors que estiguin presents en totes les manipulacions de càrrega i descàrrega dels equipatges.

Quant al transport aeri, ferroviari, marítim o fluvial d’equipatge, són aplicables les condicions establertes per les companyies transportadores, i el bitllet de passatge és el document que vincula les companyies esmentades i el passatger. En cas de patir algun dany, demora en el lliurament o pèrdua, el consumidor haurà de presentar, a l’acte, la reclamació oportuna a la companyia de transports.

Conserveu el vostre bitllet i els resguards d’equipatge juntament amb el comunicat de reclamació a fi de facilitar i agilitzar els tràmits d’indemnització si escau.

El transport de l’equipatge i les possibles incidències que se’n deriven queden en aquest cas fora de l’àmbit de gestió de l’agència majorista o minorista. En cas de voler transportar per a les vostres vacances equipatge d’ampli volum tal com bicicletes, taules de surf, pals de golf, etc., haureu de consultar i abonar el corresponent suplement. Per al servei de trasllat terrestre d’aquest tipus d’equipatge especial, heu de sol·licitar una cotització especial al nostre Departament de Reserves.

Per norma general, els paquets turístics a classe turista tenen una franquícia d’equipatge d’una peça de 20 kg al transport aeri. El transportista podrà cobrar suplement o rebutjar els equipatges que sobrepassin en excés aquest pes o peça.

Es recomana no desar objectes de valor, medicaments, passaport, documentació o diners a l’interior de l’equipatge facturat. Si cal fer-ho, recomanem que se certifiqui els continguts abans de viatjar, fent una declaració de valor.

La majorista no es responsabilitza dels equipatges que els clients dipositin a les consignes dels hotels.

11. Viatge vinculats en línia.

Cuando es un empresario distinto del transportista que vende el billete de ida y vuelta Si, después de haber seleccionado y pagado un servicio de viaje, el cliente reserva servicios de viaje adicionales para su viaje o vacación a través de nuestra empresa, CREATIVE RURAL, S.L., NO gozará de los derechos que se aplican a los viajes combinados en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Por lo tanto, CREATIVE RURAL, S.L., no será responsable de la correcta ejecución de los distintos servicios de viaje. En caso de problemas, sírvase ponerse en contacto con el prestador de servicios correspondiente. No obstante, si el cliente reserva servicios de viaje adicionales durante la misma visita del sitio web de reservas de nuestra empresa, XY, estos servicios formarán parte de unos servicios de viaje vinculados. En este caso, tal y como exige la normativa, la agencia CREATIVE RURAL ha suscrito una garantía de protección para reembolsarle los pagos abonados a CREATIVE RURAL. en concepto de servicios que no se hayan ejecutado por insolvencia de CREATIVE RURAL. Tenga en cuenta que no se procederá al reembolso en caso de insolvencia del prestador de servicios correspondiente. Más información sobre protección frente a la insolvencia (la encontrará en la página segunda de su contrato). Nota: La protección frente a la insolvencia no incluye contratos con partes distintas de CREATIVE RURAL que puedan ejecutarse pese a la insolvencia de CREATIVE RURAL. Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

12. Altres serveis

A través d’aquesta mateixa pàgina web, el client podrà adquirir un altre tipus de serveis que no poden ser considerats com a Viatges Combinats, en no concórrer en la seva contractació cap de les circumstàncies especificades a la normativa. A aquest efecte, facilitem la descripció del que es consideren Serveis de Viatge i Viatges combinats. La suma de serveis, si no responen a la categoria de serveis de viatge, no donarà lloc en cap cas a la consideració de viatges combinats. a) ‘‘Servei de viatge’’:

1r El transport de passatgers. 2n L’allotjament quan no sigui part integrant del transport de passatgers i no tingui una finalitat residencial. 3r El lloguer de turismes, d’altres vehicles de motor en el sentit de l’article 2.21 del Reial decret 750/2010, de 4 de juny, pel qual es regulen els procediments d’homologació de vehicles de motor i els seus remolcs, màquines autopropulsades o remolcades, vehicles agrícoles, així com de sistemes, parts i peces d’aquests vehicles, així com el lloguer de motocicletes que requereixin un permís de conducció de categoria A, d’acord amb allò disposat a larticle 4.2.d) del Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual saprova el Reglament General de Conductors. 4t Qualsevol altre servei turístic que no formi part integrant d’un servei de viatge dels definits als tres apartats anteriors.

b) “Viatge combinat”: la combinació de, almenys, dos tipus de serveis de viatge a efectes del mateix viatge o vacances, si aquests serveis:

1r són combinats per un sol empresari, fins i tot a petició o segons la selecció del viatger, abans que se celebri un únic contracte per la totalitat dels serveis, o 2n amb independència de la celebració de contractes diferents amb diferents prestadors de serveis de viatge, aquests serveis:

i) són contractats en un únic punt de venda i seleccionats abans que el viatger accepti pagar,

ii) són oferts, venuts o facturats a un preu a tant alçat o global,

iii) són anunciats o venuts com a «viatge combinat» o sota una denominació similar,

iv) són combinats després de la subscripció d’un contracte en virtut del qual l’empresari permet al viatger triar entre una selecció de diferents tipus de serveis de viatge, o

v) són contractats amb diferents empresaris a través de processos de reserva en línia connectats en què el nom del viatger, les seves dades de pagament i la seva adreça de correu electrònic són transmesos per l’empresari amb què se celebra el primer contracte a un altre o altres empresaris amb qui se celebra un altre contracte, com a molt tard vint-i-quatre hores després de la confirmació de la reserva del primer servei de viatge.

La combinació de serveis de viatge en què es combini com a màxim un dels tipus de serveis de viatge a què es refereixen els apartats 1r, 2n o 3r de la lletra a) amb un o diversos dels serveis turístics a què fa referència el seu apartat 4t, no es considerarà un viatge combinat si aquests serveis turístics no representen una proporció igual o superior al vint-i-cinc per cent del valor de la combinació i no s’anuncien o no constitueixen per alguna altra raó una característica essencial de la combinació, o si només han estat seleccionats i contractats després que s’hagi iniciat l’execució d’un servei de viatge contemplat en els apartats 1r, 2n o 3r esmentats

13. Clàusula arbitral

L’organitzador manifesta expressament la seva renúncia a sotmetre’s als tribunals d’arbitratge del transport per a qualsevol qüestió provinent de l’existència d’aquest contracte.

14.- Informació que l’agència detallista ha de facilitar al consumidor

S’informa al consumidor que en el moment de la celebració del contracte haurà de rebre de l’Agència Detallista la informació pertinent sobre la documentació específica necessària per al viatge elegit, així com assessorament sobre la subscripció facultativa d’una assegurança que us cobreixi les despeses de cancel·lació i /od’una assegurança d’assistència que cobreixi les despeses de repatriació en cas d’accident, malaltia o mort; i informació dels riscos probables implícits a la destinació i viatge contractat, en compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2007. A aquests efectes, es recomana, però, al consumidor que contacti amb el Ministeri d’Afers Exteriors. La vostra oficina d’informació proporciona recomanacions específiques segons la destinació a través d’Internet (www.mae.es) o per qualsevol altre mitjà.

15.- Veracitat de les dades

El comprador es compromet que les dades que ens proporciona, a través de la nostra pàgina web, formulari de contacte o correu electrònic, són veritables, precises i completes.

16.- Altres informacions complementàries

• L’Agència Organitzadora no es fa responsable dels canvis de Direcció/Management dels hotels continguts al programa posteriors a la seva edició, així com de les repercussions i/o conseqüents canvis que comporti (nom, serveis, categoria de l’establiment, tancament parcial de les instal·lacions, etc..) que, en qualsevol cas, seran comunicats puntualment a l’usuari. • Les fotografies i mapes que es reprodueixen al lloc web/oferta estan destinats únicament a oferir més informació al consumidor. En cas que es produís qualsevol tipus de modificació als establiments, això no podrà ser considerat com a publicitat enganyosa per part de l’Agència Organitzadora. • Les companyies aèries, marítimes i terrestres que intervinguin en la realització dels viatges oferts al programa/oferta no es consideraran responsables de cap dels actes, omissions o irregularitats que poden esdevenir al viatger durant el temps que aquest romangui fora dels respectius mitjans de transport. El contracte de passatge constitueix l’únic llaç que uneix la companyia transportista i el consumidor o viatger.

17. Persones amb mobilitat reduïda

Abans de procedir amb la sol·licitud de la reserva, les persones amb mobilitat reduïda han de posar en coneixement de l’Agència Detallista aquesta situació, a fi de valorar la possibilitat i la viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les característiques del mateix.

D’acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge estigui reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació del qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les necessitats particulars del servei posat a disposició dels altres participants en el viatge.” Així mateix, l’Agència Detallista ho haurà de posar immediatament en coneixement de l’Agència Majorista, a fi de valorar la possibilitat i la viabilitat de contractar el viatge sol·licitat d’acord amb les característiques del mateix.

18. Vigència del programa/fullet

La vigència del programa/fullet i la data d’edició seran l’expressada en aquest.

19. Tractament de dades personals

Amb l’adhesió a les presents condicions generals i mitjançant la signatura del contracte de viatge combinat, presta el vostre consentiment que les dades personals que es proporcionin passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, del tractament del qual és responsable CREATIVE RURAL, S.L., amb domicili social a Gironella, Carrer Viladomiu Nou, 36, C.P.: 08680.

Les finalitats del fitxer esmentat són gestionar adequadament la reserva i l’adequada prestació dels serveis contractats, així com la transferència internacional d’aquestes dades a companyies organitzadores i prestatàries dels serveis esmentats, així com fer-li arribar informació sobre productes, serveis, ofertes i promocions relatives tant al programa com a accions lligades a l’activitat de Creative Rural a l’àmbit del turisme, l’hostaleria, la restauració, el comerç electrònic i els viatges. Les seves dades només seran cedides, única i exclusivament, tercers que intervinguin de forma necessària en la prestació de serveis vinculats a fi del viatge contractat i amb idèntiques finalitats a les anteriors, ells amb salvaguarda del deure secret i aplicació de les mesures de seguretat exigides per la normativa en vigor.

Podreu adreçar les vostres comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al vostre tractament, a través de correu postal a l’adreça Carrer Viladomiu Nou, 36, Gironella, CP: 08680 o mitjançant correu electrònic a Jaume.torres@creativerural .com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.