Checkout

¡Inscríbete para recibir nuestras ofertas de viaje!

Entra en nuestro club Creative Rural

 • A l’efecte de les presents Condicions Generals, el programa / oferta és el document informatiu a què aquestes s’incorporen. El programa / oferta és la descripció de el viatge combinat contingut en el programa / oferta que constitueix l’objecte de el contracte de viatge combinat. Els efectes d’aquestes clàusules s’estenen també als apèndixs complementaris d’aquest programa / oferta (fulles-ofertes, díptics, flyers, monogràfics, etc., referits a l’propi programa / oferta).

  La informació continguda en el programa / oferta és vinculant per a l’organitzador o detallista, llevat que es doni alguna de les següents circumstàncies: a) Que els canvis en aquesta informació s’hagin comunicat clarament per escrit a consumidor i usuari abans de la celebració de l’contracte i aquesta possibilitat hagi estat objecte de menció expressa en el programa / oferta. b) Que es produeixin posteriorment modificacions, previ acord per escrit entre les parts contractants.

  Els termes i condicions que a continuació s’indiquen, regulen l’ús de la pàgina web www.creativerural.com (en endavant “Lloc Web”) i el programa / oferta de l’agència CREATIVE RURAL SL., D’ara endavant CREATIVE RURAL amb CIF B -66954421 i amb domicili a Avinguda Corts Catalanes, 5-7. 08173 Sant Cugat del Vallès. Inscrita en el REGISTRE MERCANTIL de Barcelona, ​​al tom 45.798, foli 49, full 499.394, inscripció 1. Bústia de contacte: info@creativerural.com

  És obligatori que llegeixi i entengui aquestes condicions generals i la informació i condicions específiques del producte que vol contractar o adquirir abans de procedir a la seva compra, tant a través de la pàgina web com a través de l’ús de l’ correu electrònic / formulari de contacte.

  1.- Regulació jurídica aplicable a l’contracte de viatge combinat i acceptació de les condicions generals
  El contracte, es regeix per les estipulacions contingudes en el mateix i es complementa amb els reglaments de les diverses comunitats autònomes, actualment en vigor, sobre agències de viatges, l’aplicació serà en funció de l’àmbit territorial que correspongui, i la resta de normativa que li sigui aplicable. El fet d’adquirir o prendre part en qualsevol dels viatges / serveis publicats en el present lloc web origina l’expressa acceptació per part de l’consumidor de totes i cadascuna de les condicions generals, que es consideren automàticament incorporades a el contracte, sense que sigui necessària seva transcripció escrita individualitzada en el mateix. Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre tots els seus diferències.

  Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa el Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats. Les presents Condicions Generals s’incorporaran, a tots els contractes de viatges combinats l’objecte siguin els programes / ofertes inclosos al lloc web / fullet i obliguen a les parts, amb les condicions
  particulars que es pactin en el contracte o que constin a la documentació de el viatge facilitada simultàniament a la subscripció de l’contracte.

  2.- Organització
  L’organització tècnica d’aquest programa ha estat realitzada per CREATIVE RURAL SL, TÍTOL GC-4972 – Avinguda Corts Catalanes, 5-7. 08173 Sant Cugat del Vallès. C.I.F. B-66.954.421.

  3.- Preu
  El preu de el viatge combinat ha estat calculat en base als tipus de canvi, tarifes de transport, costos de l’carburant i taxes i impostos aplicables en la data d’edició de el programa / oferta o de les posteriors que, si escau, s’hagin fet públiques. Qualsevol variació de l’preu dels esmentats elements podrà donar lloc a la revisió de el preu final de el viatge, tant a l’alça com a la baixa, en els imports estrictes de les variacions de preu al·ludides. Aquestes modificacions seran notificades a consumidor, per escrit o per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la comunicació efectuada, podent, quan la modificació efectuada sigui significativa, desistir de el viatge sense cap penalització, o acceptar la modificació de l’contracte. En cap cas, es revisarà a l’alça en els 20 dies anteriors a la data de sortida de el viatge, respecte de sol·licituds ja realitzades.

  Els nostres preus inclouen:

  1. El transport d’anada i tornada, quan aquest servei estigui inclòs en el programa / oferta.
  2. L’allotjament, quan aquest servei estigui inclòs en el programa / oferta contractat, en l’establiment i amb el règim alimentari que figura a la confirmació de la reserva oa la documentació que es lliura a l’consumidor en el moment de subscriure-ho.
  3. Les taxes o impostos dels establiments hotelers, quan aquest servei estigui inclòs en el programa / oferta.
  4. L’assistència tècnica durant el viatge, quan aquest servei estigui específicament inclòs.
  5. Tots els altres serveis i complements que s’especifiquen concretament en els itineraris corresponents.
  6. Els impostos indirectes (IVA).
  7. Tot allò que s’especifiqui, a més en la confirmació de la reserva.
  L’única interpretació autèntica dels serveis compresos en el viatge serà la que ofereixi l’Agència Organitzadora, el que significa que el consumidor en cas de tenir algun dubte haurà de consultar a la mateixa abans de l’inici de el viatge ia través de l’Agència Detallista, a fi d’evitar posteriors reclamacions. Com a norma general ha de seguir un criteri estricte de literalitat, que condueix a la conclusió que el que no estigui específicament detallat com comprès en el preu de el viatge, no estarà inclòs en aquest.

  Ofertes especials

  Quan es realitzi la contractació de el viatge combinat com a conseqüència d’ofertes especials, d’última hora o equivalents, a preu diferent de l’expressat en el programa / oferta, els serveis compresos en el preu són únicament aquells que s’especifiquen detalladament en l’oferta, tot i que , l’oferta faci referència a algun dels programes descrits en aquest lloc web / oferta, sempre que aquesta remissió es realitzi als exclusius efectes d’informació general d’el destí.

  El preu final complet

  El preu final complet de cada viatge combinat ofert en aquest lloc web / oferta figura en cadascuna de les modalitats de viatges que en ell es presenten. Per facilitar a l’viatger la major informació disponible quan s’edita aquest lloc web / oferta, es fa constar:

  1. A el preu final de el viatge, en cas que estigui inclòs el transport des Origen fins a destinació (i el seu retorn), ha de sumar-se el de les taxes d’aeroports, ports, entrada i / o sortida dels països, i visat, cas de ser necessari. Com que no es pot quantificar ara, per no facilitársenos seu import exacte, es posa en relleu el fet el preu final de el viatge pot experimentar modificacions a l’alça pels conceptes indicats com que no és possible facilitar ni a efectes orientatius, el preu de les excursions facultatives, s’informa que aquest és un altre concepte que tot i que no incideix en el preu de el viatge, ja que no forma part de la seva oferta, ni de el contracte, sí que podria representar una major despesa, si s’adquireix.

  2. Companyies aèries. Aquestes generalment, carreguen en l’import de l’passatge, el que denominen “taxes de combustible” (YQ) que, encara que té tal naturalesa de taxa, si repercuteix en el preu de el viatge i ve representant aproximadament un 40-50% sobre el preu de l’ bitllet aeri. Les companyies aèries mantenen aquest YQ fora de la tarifa.

  El preu de el viatge combinat no inclou:

  El preu final complet de cada viatge combinat ofert en aquest lloc web / oferta figura en cadascuna de les modalitats de viatges que en ell es presenten. Per facilitar a l’viatger la major informació disponible quan s’edita aquest lloc web / oferta, es fa constar:

  a) Visats, taxes d’aeroport i / o taxes d’entrada i sortida, certificats de vacunació, “extres” tals com cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials (ni tan sols en els supòsits de la pensió completa o mitja pensió , llevat que expressament es pacti en el contracte la contractació dels mateixos), rentat i planxat de roba, serveis d’hotel opcionals, i en general, qualsevol altre servei que no figuri expressament en l’apartat “el preu de el viatge inclou” o no consti específicament detallat en el programa / oferta, en la confirmació de la reserva oa la documentació que es lliura a l’
  consumidor a l’subscriure’l. En el cas de règims d’allotjament i esmorzar, excepte especificació en contrari, l’esmorzar inclòs en el preu de el viatge és el continental.

  b) Excursions, activitats, serveis o visites facultatives. En el cas d’excursions o visites facultatives que té el preu indicat sempre amb caràcter de “estimat”, es podran produir (segons les circumstàncies) variacions sobre aquests costos inicialment calculats o previstos. En el cas d’excursions, activitats, serveis o visites facultatives que es contractin en destinació o a un altre prestador de serveis, cal tenir present que no formen part de l’contracte de viatge combinat. La seva publicació al lloc web / oferta té mer caràcter informatiu i el preu està expressat amb l’indicatiu de “estimat”. Per això, en el moment de contractar-se en el lloc de destinació o bé a un altre prestador de serveis, poden produir-se variacions sobre els seus costos, que alterin el preu estimat. D’altra banda, aquestes excursions o serveis facultatius seran ofertes a el consumidor amb les seves condicions específiques i preu definitiu de forma independent, no garantint fins al moment de la seva contractació la possible realització de les mateixes.

  c) Propines. Dins el preu de el viatge combinat no estan incloses les propines.

  d) Assegurances de viatge. Creative Rural recomana la contractació d’assegurances de viatge per a major tranquil·litat dels clients davant possibles inconvenients.

  e) Les taxes turístiques aplicables en determinats països / destinacions i que seran abonades pel consumidor localment.

  4.- Forma de pagament, inscripcions i reemborsaments
  En l’acte de la inscripció s’haurà de dipositar el 100% de l’import total de el viatge, si les reserves es fan amb menys de 30 dies a la sortida de el viatge (15 dies en cas de Escapades o activitats). En el cas que es contractin amb més antelació, s’ha de dipositar el 40%, no considerant cap plaça com compromesa en ferm fins que no s’efectuï aquest dipòsit. El 60% restant s’haurà d’abonar, quan es formalitzi el contracte de viatge combinat o segons el calendari de pagaments que l’agència informe a el client abans de fer la reserva). Amb caràcter general, això significa al menys quinze dies abans de la data de sortida (set dies per a les escapades). En cas que el client no efectuï la resta dels pagaments en les dates assenyalades per l’agència, es considerarà la plaça com anul·lada, aplicant-se, en aquest supòsit, les condicions ressenyades en l’apartat anul·lacions.
  Els preus indicats en aquest lloc web / oferta, són preus que tenen inclosos els impostos indirectes sobre el consum quan siguin aplicables, que a l’haver estat calculats en base a les tarifes i canvis de moneda vigents en data de publicació d’aquest lloc web / programa i / o els seus opuscles i ofertes acollides a aquest, podran ser revisats en el cas que es produeixin variacions en el cost dels transports inclòs el cost de carburant: en les taxes i impostos relatius a determinats serveis; i en els tipus de canvi aplicats a el viatge. Aquestes variacions seran imputades automàticament a l’consumidor excepte en el cas que es produeixin en els 20 dies anteriors a la sortida de l’usuari el que obliga a l’agència detallista a comunicar la variació a consumidor, qui podrà desistir de el viatge, amb dret a el reemborsament
  dels seus pagaments. Tots els reemborsaments que siguin procedents per qualsevol concepte es formalitzaran sempre a través de l’agència detallista on s’hagi realitzat la inscripció, no s’efectuarà cap devolució per serveis no utilitzats voluntàriament pel consumidor.

  5.- Anul·lacions i cessions
  En tot moment l’usuari o consumidor pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, tant si es tracta del preu total com de l’dipòsit previst anteriorment, però haurà d’indemnitzar l’agència pels conceptes que a continuació s’indiquen:

  1. En el cas de serveis solts: la totalitat de les despeses de gestió, més les despeses d’anul·lació, si s’haguessin produït aquests últims.

  2. En el cas de viatges combinats:
  a- Les despeses de gestió, més les despeses d’anul·lació, si n’hi ha
  b- Una penalització consistent en el 5% de l’total de el viatge, si el desistiment es produeix amb més de 10 dies i menys de 15 d’antelació a la data de començament de el viatge; el 15% entre els dies 3 i 10, i el 25% dins de les quaranta-vuit hores anteriors a la sortida. Si no presentar-se a l’hora prevista per a la sortida, no tindrà dret a devolució de la quantitat abonada, llevat d’acord entre les parts en un altre sentit.
  c) En el cas que algun dels serveis contractats i anul·lats estigués sotmès a condicions especials econòmiques de contractació, com ara noli d’avions o vaixells, contractacions d’apartaments, tarifes especials d’avió (en què s’haurà d’abonar el 100% de els bitllets ja emesos) o allotjament, serveis prestats en determinats països, serveis de neu, etc. Les despeses per desistiment s’establiran d’acord amb les seves condicions especials, segons es reflecteixen en el lloc web / oferta que inclou el programa que ha donat origen a el contracte de viatge combinat, així com a la confirmació de la reserva.

  3. Les excursions que siguin contractades originàriament com a part integrant de el viatge combinat, així com aquelles que adquireixi el consumidor en destí, es regeixen pel que fa a les despeses per anul·lació per les seves condicions específiques, que seran posades de manifest verbalment l’usuari compartint totes elles la penalització de el 100% del seu import si el consumidor no es presenta a les mateixes.
  Les condicions específiques fixades per a les despeses per anul·lació seran plenament aplicables amb independència de que la cancel·lació s’hagi produït per causes de força major de consumidor.
  El consumidor d’el viatge combinat podrà cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui 15 dies d’antelació a la data d’inici de el viatge. El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cedent, exigits amb caràcter general per al viatge combinat, i ambdós respondran solidàriament davant l’Agència Detallista d’el pagament de l’preu de el viatge i de les despeses addicionals justificades de la cessió. L’organitzador o venedor final de
  aquest podran oposar-se a l’esmentada cessió. Tal cessió no seria possible quan hi hagi una causa suficient.

  Donada la varietat de causes i circumstàncies de possible anul·lació de el viatge, no resulta possible el seu càlcul previ, però es fa saber que, en aquests casos es podran repercutir les despeses d’anul·lació, sempre que s’hagi efectivament produït.
  En els casos que l’Organitzador condicioni, i així ho especifiqui expressament, la viabilitat de l’oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de participants i per no arribar aquest nombre, es produeixi l’anul·lació de el viatge, l’usuari tindrà dret exclusivament a el reemborsament de l’total de l’preu o de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d’indemnització, sempre que l’Agència ho hagi notificat per escrit amb un mínim de deu dies d’antelació a la data prevista d’inici de el viatge.

  6.- Alteracions
  L’agència es compromet a facilitar als seus usuaris la totalitat dels serveis contractats a través dels programes / ofertes inclosos al lloc web / oferta, amb les condicions i característiques estipulades. Quedarà eximida d’aquesta obligació quan concorrin causes de força major, és a dir circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar-se malgrat tota diligència emprada; o bé causes suficients que engloben aquells supòsits en què l’agència, tot i actuar amb la previsió i diligència degudes, no pugui facilitar els serveis contractats per raons que no li siguin imputables. Igualment, quan les faltes i observacions en l’execució de l’contracte siguin imputables a consumidor o quan les susdites faltes siguin imputables a un tercer aliè a l’subministrament de les prestacions previstes en el contracte i tinguin un caràcter imprevisible no superable; enteses totes elles segons la legislació vigent. Si es produeix la impossibilitat de prestar algun servei per part de l’agència organitzadora després de perfeccionat el contracte, i abans de la sortida de el viatge, el consumidor podrà optar bé per la rescissió de l’contracte sense penalització o bé per acceptar un suplement de el contracte en el qual es precisin les modificacions introduïdes i la seva repercussió en el preu, i ha de comunicar la seva decisió a l’agència en el termini de tres dies, sent causa eximent de responsabilitat i no podent sol·licitar indemnització per incompliment de contracte quan l’usuari hagi acceptat la modificació a l’ contracte esmentada anteriorment.

  Si per qualsevol motiu que no sigui imputable a consumidor, ni tingui la seva justificació en causes suficients o de força major l’agència organitzadora cancel·la el viatge combinat després de formalitzat el contracte i abans de la data de sortida, l’usuari tindrà dret a un altre viatge combinat de qualitat equivalent o superior o a el reemborsament de l’total abonat en els termes que estableix el paràgraf anterior, i ha de comunicar la seva decisió a l’agència en el termini de tres dies. No es podrà demanar indemnització per incompliment de contracte quan la cancel·lació d’aquest es produeixi per causa suficient o de força major. Si no subministren serveis previstos que suposin més de l’50% de el preu de el viatge, que no es trobi motivat per causes suficients o de força major, l’agència organitzadora adoptarà altres solucions adequades per a la continuació de el viatge combinat, sense cap suplement de preu per al consumidor, i, si escau, abonarà a aquest últim l’import de la diferència
  entre les prestacions previstes i les subministrades. Si aquestes solucions fossin inviables o si el consumidor no l’acceptés per raons objectivament vàlides, l’agència li proporcionarà, en tot cas, la tornada fins al punt d’origen a través d’un mitjà de transport equivalent, tornant les quantitats que proporcionalment li corresponguin. En aquestes situacions, el consumidor podrà exigir indemnització per incompliment de contracte a l’agència organitzadora. No és procedent la indemnització quan hagin concorregut causes suficients o de força major. Qualsevol impossibilitat de prestació dels serveis o alteració dels elements dels mateixos (inclòs el preu) que posi de manifest l’agència organitzadora a través del detallista a l’usuari abans de l’perfeccionament de l’contracte no podrà justificar una sol·licitud d’indemnització a l’agència per part de l’consumidor per incompliment de contracte, ja que aquest encara no s’ha perfeccionat, emmarcant aquesta modificació de el programa / oferta dins de l’natural procés de negociació el contracte. El servei de trasllat de l’aeroport, port o estació a l’hotel o un altre lloc previst en el viatge es troba contractat com a norma general, fins a una hora després de l’arribada oficial prevista de l’usuari als mateixos. Per això si l’esmentada arribada de l’usuari es produeix després d’aquest termini, encara que sigui per causes de força major, el servei de trasllat podria no ser prestat.

  7. Obligació de consumidor de comunicar tot incompliment de l’execució de l’contracte
  El consumidor està obligat a comunicar tot incompliment en l’execució de l’contracte preferentment “in situ” a l’representant de l’Organitzador en destí segons consta en la documentació de el viatge o, en altre cas, al més aviat possible per escrit o en qualsevol altra forma en que quedi constància, a l’organitzador o al detallista i, si s’escau, a l’prestador de el servei de què es tracti.

  En el cas que les solucions arbitrades per l’Agència no siguin satisfactòries pel consumidor, aquest disposarà de el termini d’un mes per reclamar davant l’Agència detallista o l’organitzador, sempre a través d’aquella.

  8. Prescripció d’accions
  El termini de prescripció de les accions derivades dels drets reconeguts en el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries serà de dos anys, segons queda establert en l’Article 164 de Reial Decret Legislatiu 1 / 2007.

  9.- Responsabilitat
  L’agència de viatges organitzadora i la venedora final de el viatge combinat, respondran en proporció a les obligacions que els corresponguin pel seu àmbit de gestió de el viatge combinat, de la bona execució de les obligacions derivades de l’contracte amb el consumidor, amb independència de les susdites obligacions hagin de ser executades per elles o altres prestadors o proveïdors de serveis, sense perjudici de el dret de l’agència organitzadora a emprendre accions contra els mateixos, i sempre dins dels límits establerts en aquestes condicions generals i en la legislació aplicable.

  Quan el consumidor apreciï in situ la no execució o mala execució dels serveis contractats integrants de el viatge, haurà de notificar immediatament a el prestador dels mateixos i en el termini de 48 hores hàbils a l’agència organitzadora, per tal que aquesta prengui les mesures pertinents . La no realització de la comunicació a l’agència organitzadora suposarà que sigui el consumidor qui hagi de provar l’incompliment en l’execució de l’contractant a l’organitzadora o la direcció general de turisme competent, ja que fora d’aquest termini a l’agència organitzadora li seria impossible la comprovació de la veracitat de l’al·legat, així com l’assoliment d’una solució satisfactòria per a totes les parts implicades.

  En el cas que el consumidor consideri que les solucions arbitrades per l’agència organitzadora no hagin estat satisfactòries podrà interposar reclamació en el termini d’un mes a comptar de la data de tornada de el viatge davant l’esmentada agència organitzadora, que serà presentada a través d’ l’agència detallista que va vendre el viatge i en la qual s’ha d’acreditar la posada de manifest de l’presumpte incompliment en les 48 hores hàbils següents a la seva ocurrència. Això no obstant, la interposició de qualsevol reclamació derivada de l’contracte de viatge combinat no eximeix de l’pagament de el viatge en cap cas.

  Pel que fa a el límit de rescabalament per danys corporals, la indemnització mai no podrà ser superior a l’import total de el viatge inicialment contractat. En cap cas l’agència es responsabilitza de les despeses d’allotjament, manutenció, transports i altres que s’originin a conseqüència de retards en sortides o retorns de mitjans de transports per causes meteorològiques, tècniques, vagues o altres de força major.

  Els organitzadors i detallistes de viatges combinats cessaran en la seva responsabilitat quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que els defectes observats en l’execució de l’contracte siguin imputables a consumidor i usuari.
  2. Que aquests defectes siguin imputables a un tercer aliè a l’subministrament de les prestacions previstes en el contracte i revesteixin un caràcter imprevisible o insuperable.
  3. Que els defectes esmentats es deguin a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.
  4. Que els defectes es deguin a un esdeveniment que el detallista o, si s’escau, l’organitzador, malgrat haver posat tota la diligència necessària, no podia preveure ni superar.

  10.- Delimitació dels serveis de l’Viatge Combinat
  10.1 Viatges amb avió

  En els viatges en avió, la presentació a l’aeroport s’efectuarà amb un mínim d’antelació de dues hores sobre l’horari oficial de sortida, i en tot cas es seguiran
  estrictament les recomanacions específiques que indiqui la documentació de el viatge facilitada a l’subscriure el contracte.

  En la contractació de serveis solts, es recomana que el client reconfirmi amb quaranta-vuit hores d’antelació els horaris de sortida dels vols.

  S’entendrà sempre com a trajecte aeri directe aquell el suport documental sigui un sol cupó de vol, amb independència que el vol realitzi alguna parada tècnica.

  Quan no hi hagi connexió des de la ciutat d’origen de client a les d’inici de el vol internacional, les despeses que origini la pernoctació correran per compte de client.

  En tot cas l’usuari haurà de confirmar amb quaranta-vuit hores d’antelació els horaris de sortida dels vols no és responsable l’agència organitzadora de les conseqüències que l’incompliment per part de l’usuari que aquesta obligació pugui implicar. Els horaris estan expressats en hores locals i es publiquen només a títol informatiu no garantint-se en cap cas l’observació dels mateixos que pot ser modificada sense previ avís. Les companyies es reserven igualment el dret d’interrompre o suspendre un vol o un transport de diferir totalment o parcialment l’execució o seguir una ruta diferent a la prevista, podent prendre aquestes decisions tant a l’aeroport de sortida com en una escala o en qualsevol altre lloc.

  10.2 Hotels

  La qualitat i el contingut dels serveis prestats per l’hotel estaran determinats per la categoria turística oficial, si n’hi hagués, assignada per l’òrgan competent del seu país. En alguns casos es facilitarà al lloc web / oferta informació de la categoria dels hotels d’acord amb la informació obtinguda dels organismes de Turisme dels respectius països ia la qualificació d’altres agències majoristes, sempre que no hi hagi una qualificació oficial a el país en concret. Atesa la vigent legislació a l’respecte, que estableix només l’existència d’habitacions individuals i dobles permetent que en alguna d’aquestes últimes pugui habilitar un tercer llit, s’estimarà sempre que la utilització del tercer llit es fa amb el coneixement i consentiment de les persones que ocupen l’habitació, i així figurarà reflectida l’habitació com a triple (o com a doble més llit extra) a la confirmació de la reserva i / o documentació de el viatge que es lliura simultàniament a la signatura del mateix. Igualment, en els casos d’habitacions dobles per a ús de fins a quatre persones, amb dos llits, quan així s’especifiqui en l’oferta de el programa / oferta.

  En alguns casos hi ha possibilitat d’habilitar bressols, que hauran de ser sol·licitades pels clients abans de perfeccionar-se el contracte i que excepte expressa menció, no estan incloses en el preu.

  L’horari habitual per a l’entrada i sortida en els hotels està en funció del primer i últim servei que l’usuari vagi a utilitzar. Com a norma general i llevat que expressament es pacti una altra cosa al contracte, les habitacions podran ser utilitzades a partir de les 14 hores del dia d’arribada i hauran de quedar lliures abans de les 12 hores del dia de sortida.

  Quan el servei contractat no inclogui l’acompanyament permanent de guia i en el supòsit que l’usuari prevegi la seva arribada a l’hotel o apartament reservat en dates o hores diferents de les ressenyades, cal, per evitar problemes i males interpretacions, comunicar amb la major anticipació possible tal circumstància a l’Agència Organitzadora, o a l’hotel o als apartaments directament, segons els casos.

  Igualment, ha de consultar a l’Agència, en el moment de fer la reserva, la possibilitat de portar animals, ja que generalment no són admesos als hotels i apartaments. En tot cas el client podrà informar-se a l’respecte i sota la seva responsabilitat.

  El servei d’allotjament de l’hotel s’entendrà prestat sempre que l’habitació hagi estat disponible per al client en la nit corresponent, amb independència que, per circumstàncies pròpies de el viatge combinat, l’horari d’entrada en el mateix es produeixi més tard del que inicialment previst.

  A no ser que s’especifiqui el contrari, en els vols l’arribada a el punt de destinació es realitzi després de les 12.00 hores, el primer servei de l’hotel, quan estigui inclòs en l’oferta de el programa / oferta, serà el sopar. Igualment, en els vols l’arribada a el punt de destinació es realitzi després de les 19.00 hores, el primer servei de l’hotel serà l’allotjament.

  Quan els usuaris sol·licitin serveis suplementaris (per exemple, habitació vista a la mar, etc.) que no els puguin ser confirmats definitivament per l’Agència Organitzadora, l’usuari podrà optar per desistir definitivament de el servei suplementari sol·licitat o mantenir la seva sol·licitud a l’espera que aquests serveis puguin finalment ser-li prestats.

  En el cas que les parts hagin convingut el pagament previ dels serveis suplementaris que finalment no li puguin ser prestats, l’import abonat li serà reemborsat per l’Agència detallista immediatament a el desistiment de l’servei per part de consumidor o a la tornada de el viatge, segons l’usuari hagi optat pel desistiment en la prestació de servei suplementari sol·licitat o hagi mantingut la sol·licitud.

  10.3 Circuits / excursions amb autobús

  En els circuits / excursions els autocars poden variar en les seves característiques en funció de l’nombre de participants. En el cas que no s’arribi a un nombre suficient de viatgers, és possible que s’utilitzi un minibús o “van” que excepte indicació expressa en contra, no tenen els seients reclinables. El disseny, estructura, confort i seguretat de el vehicle de transport
  no es poden adaptar a les normes i estàndards espanyols, sinó als que són propis de país de destí de el viatge.

  Quan el viatge s’efectuï en autocars propis o llogats per l’agència organitzadora, en cas d’accident, qualsevol que sigui el país que es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria d’accident per carretera de la nació en què es trobi matriculat el vehicle, podent acollir-se, pel que fa a danys personals es refereix, a l’assegurança de la mateixa d’acord amb el corresponent quadre d’indemnitzacions que serien pagades als interessats, beneficiaris o els seus representants legals al país de matrícula d’el vehicle i precisament en la moneda de el curs legal de la mateixa.

  10.4 Apartaments

  El consumidor és plenament i exclusivament responsable de fer la declaració correcta del número de persones que ha d’ocupar l’apartament (sense ometre els nens), qualsevol que sigui la seva edat, a l’efectuar la seva reserva. S’adverteix que l’administració dels apartaments pot legalment negar-se a admetre l’entrada d’aquelles persones no declarades, i no hi cap reclamació per aquesta causa. En alguns casos hi ha possibilitat d’habilitar llit (s) supletori (s) o bressols que hauran de ser sol·licitades pels consumidors abans de perfeccionar-se el contracte, i que excepte expressa menció en contracte, no estaran incloses en el preu de l’apartament publicat. En el lloguer d’apartaments, ha de subscriure in situ el corresponent contracte d’arrendament segons el model oficial autoritzat. Aquest contracte, en el qual no és part l’agència organitzadora, ha de ser signat per l’usuari qui ha d’abonar la corresponent fiança o assegurança de responsabilitat civil per respondre dels eventuals desperfectes, si aquella és exigida.

  10.5 Circuits.

  En els circuits especificats en aquest lloc web / oferta, el servei d’allotjament es prestarà en qualsevol dels establiments relacionats en el mateix o en algun altre d’igual categoria i zona. Així mateix, l’itinerari de l’circuit podrà ser desenvolupat segons alguna de les opcions descrites en el programa / oferta. En els casos anteriors, si el consumidor accepta aquesta informació prèviament a la celebració de el contracte, aquesta indefinició no suposarà modificació d’aquest.

  10.6 Condicions econòmiques especials per a nens

  Atesa la diversitat de l’tractament aplicat als nens, depenent de la seva edat, de l’proveïdor de serveis i de la data de el viatge, es recomana consultar sempre les condicions especials que existeixin per a aquest tipus de passatgers. A cada moment serà objecte d’informació concreta i detallada i es recollirà en el contracte o en la documentació de el viatge que es lliuri en el moment de la signatura. En general, pel que fa a l’allotjament, seran aplicables sempre que el nen comparteixi l’habitació amb dos adults.

  Pel que fa a estades de menors a l’estranger es facilitarà la corresponent informació per a cada cas i al que pugui constar en el contracte o en la documentació de el viatge que es lliuri a l’subscriure’l.

  Informem que tant la companyia aèria com qualsevol altre proveïdor de serveis poden requerir document acreditatiu de l’edat de l’infant en qualsevol moment.

  10.7 Equipatges

  L’equipatge de l’usuari no és objecte de contracte de transport terrestre entenent-se a tots els efectes que aquell el conserva amb si qualsevol que sigui la part de el vehicle en que vagi col·locat i que es transporta per compte i risc de l’viatger, sense que l’agència organitzadora estigui obligada a respondre de la pèrdua o danys que el mateix pogués patir durant el viatge, per qualsevol causa, i es recomana a tots els consumidors que estiguin presents en totes les manipulacions de càrrega i descàrrega dels equipatges.

  Pel que fa a el transport aeri, ferroviari, marítim o fluvial d’equipatge són d’aplicació les condicions establertes per les companyies transportadores, sent el bitllet de passatge el document que vincula les citades companyies i a l’passatger. En el supòsit de patir algun dany, demora en el lliurament o pèrdua, el consumidor haurà de presentar, a l’acte, l’oportuna reclamació a la companyia de transports.

  Conservi la seva bitllet i els resguards d’equipatge juntament amb l’informe de reclamació a fi de facilitar i agilitzar els tràmits d’indemnització si escau.

  El transport de l’equipatge i les possibles incidències derivades d’aquest, queden en aquest cas fora de l’àmbit de gestió de l’agència majorista o minorista. En cas de voler transportar per les seves vacances equipatge d’ampli volum tal com bicicletes, taules de surf, pals de golf, etc., haurà de consultar i abonar el corresponent suplement. Per al servei de trasllat terrestre d’aquest tipus d’equipatge especial, haurà de sol·licitar una cotització especial al nostre Departament de Reserves.

  Per norma general, els paquets turístics en classe turista tenen una franquícia d’equipatge d’una peça de 20 Kg en el transport aeri. El transportista pot cobrar suplement o rebutjar els equipatges que sobrepassin en excés aquest pes o peça.

  Es recomana no guardar objectes de valor, medicaments, passaport, documentació o diners a l’interior de l’equipatge facturat. Si cal fer-ho, recomanem que es certifiqui els continguts abans de viatjar, fent una declaració de valor.

  La majorista no es responsabilitza dels equipatges que els clients dipositin en les consignes dels hotels.

  11. Viatge vinculats en línia.

  Quan és un empresari diferent de l’transportista que ven el bitllet d’anada i tornada
  Si, després d’haver seleccionat i pagat un servei de viatge, el client reserva serveis de viatge addicionals per al seu viatge o vacances mitjançant la nostra empresa, CREATIVE RURAL, SL, NO gaudirà dels drets que s’apliquen als viatges combinats en virtut de el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
  Per tant, CREATIVE RURAL, S.L., no serà responsable de la correcta execució dels diferents serveis de viatge. En cas de problemes, faci posar-se en contacte amb el prestador de serveis corresponent.
  Això no obstant, si el client reserva serveis de viatge addicionals durant la mateixa visita de la pàgina web de reserves de la nostra empresa, XY, aquests serveis formaran part d’uns serveis de viatge vinculats. En aquest cas, tal com exigeix ​​la normativa, l’agència CREATIVE RURAL ha subscrit una garantia de protecció per reemborsar els pagaments abonats a CREATIVE RURAL. en concepte de serveis que no s’hagin executat per insolvència de CREATIVE RURAL. Recordeu que no es procedirà a l’reemborsament en cas d’insolvència de l’prestador de serveis corresponent.
  Més informació sobre protecció enfront de la insolvència (la trobareu a la pàgina segona del seu contracte).
  Nota: La protecció enfront de la insolvència no inclou contractes amb parts diferents de CREATIVE RURAL que puguin executar-se tot i la insolvència de CREATIVE RURAL.
  Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

  12. Altres serveis
  A través d’aquesta mateixa pàgina web, el client podrà adquirir un altre tipus de serveis que no poden ser considerats com viatges combinats, al no concórrer en la seva contractació cap de les circumstàncies especificades en la normativa.
  A aquest efecte, facilitem la descripció del que es consideren Serveis de Viatge i Viatges combinats. La suma de serveis, si no responen a la categoria de Serveis de Viatge, no donarà lloc en cap cas a la consideració de Viatges Combinats.
  a) ” Servei de viatge ”:

  1r El transport de passatgers. 2n L’allotjament quan no sigui part integrant de l’transport de passatgers i no tingui una fi residencial. 3r El lloguer de turismes, d’altres vehicles de motor en el sentit de l’article 2. 21 de Reial Decret 750/2010, de 4 de juny, pel qual es regulen els procediments d’homologació de vehicles de motor i els seus remolcs, màquines autopropulsades o remolcades, vehicles agrícoles, així com de sistemes, parts i peces d’aquests vehicles, així com el lloguer de motocicletes que requereixin un permís de conducció de categoria a, d’acord amb el
  disposa l’article 4.2.d) de el Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de Conductors. 4t Qualsevol altre servei turístic que no formi part integrant d’un servei de viatge dels definits en els tres apartats anteriors.

  b) ” Viatge combinat ”: la combinació de, al menys, dos tipus de serveis de viatge a l’efecte de el mateix viatge o vacances, si aquests serveis:

  1r són combinats per un sol empresari, fins i tot a petició o segons la selecció d’el viatger, abans que se celebri un únic contracte per la totalitat dels serveis, o 2n amb independència de la celebració de contractes diferents amb diferents prestadors de serveis de viatge, aquests serveis:

  i) són contractats en un únic punt de venda i seleccionats abans que el viatger accepti pagar, ii) són oferts, venuts o facturats a un preu a tant alçat o global, iii) són anunciats o venuts com «viatge combinat» o sota una denominació similar, iv) són combinats després de la celebració d’un contracte en virtut de el qual l’empresari permet al viatger triar entre una selecció de diferents tipus de serveis de viatge, ov) són contractats amb diferents empresaris a través de processos de reserva en línia connectats en què el nom de l’viatger, les seves dades de pagament i la seva adreça de correu electrònic són transmesos per l’empresari amb el qual se celebra el primer contracte a un altre o altres empresaris amb els que es celebra un altre contracte, com a molt tard quatre hores després de la confirmació de la reserva de el primer servei de viatge.

  La combinació de serveis de viatge en la qual es combini com a màxim un dels tipus de serveis de viatge a què es refereixen els apartats 1r, 2n o 3r de la lletra a) amb un o diversos dels serveis turístics a què es refereix el seu apartat 4t, no es considerarà un viatge combinat si aquests serveis turístics no representen una proporció igual o superior a l’vint per cent de la valor de la combinació i no s’anuncien o no constitueixen per alguna altra raó una característica essencial de la combinació, o si només han estat seleccionats i contractats després que s’hagi iniciat l’execució d’un servei de viatge contemplat en els esmentats apartats 1r, 2n o 3r

  13. Clàusula arbitral
  L’organitzador manifesta expressament la seva renúncia a sotmetre als tribunals d’arbitratge de l’transport per a qualsevol qüestió provinent de l’existència d’aquest contracte.

  14.- Informació que l’agència detallista ha de facilitar a l’consumidor
  S’informa al consumidor que en el moment de la celebració de l’contracte haurà de rebre de l’Agència Detallista la informació pertinent sobre la documentació específica necessària per al viatge escollit, així com assessorament sobre la subscripció facultativa d’una assegurança que li cobreixi les despeses de cancel·lació i / o d’una assegurança d’assistència que cobreixi les despeses de repatriació en cas d’accident, malaltia o mort; i informació dels riscos probables implícits a la destinació i viatge contractat, en compliment de Reial decret legislatiu 1/2007. A aquests efectes es recomana, però, a consumidor, que contacti amb el Ministeri d’Afers Exteriors l’oficina d’informació proporciona
  recomanacions específiques segons destinació a través d’Internet (www.mae.es) o per qualsevol altre mitjà.

  15.- Veracidad de los datos
  El comprador se compromete a que los datos que nos proporciona, a través de nuestra página web, formulario de contacto o correo electrónico, son verdaderos, precisos y completos.

  16.- Otras informaciones complementarias
  • La Agencia Organizadora no se hace responsable de los cambios de Dirección/Management de los hoteles contenidos en el programa posteriores a su edición, así como de las repercusiones y/o consecuentes cambios que ello conlleve (nombre, servicios, categoría del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, etc..) que, en cualquier caso, serán puntualmente comunicados al usuario.
  • Las fotografías y mapas que se reproducen en el sitio web/oferta están destinados únicamente a ofrecer una mayor información al consumidor. En caso de que se produjera cualquier tipo de modificación en los establecimientos, ello no podrá ser considerado como publicidad engañosa por parte de la Agencia Organizadora.
  • Las compañías aéreas, marítimas y terrestres que intervengan en la realización de los viajes ofertados en el programa/oferta no se considerarán responsables de ninguno de los actos, omisiones o irregularidades que pueden acaecer al viajero durante el tiempo que este permanezca fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía transportista y al consumidor o viajero.

  17. Persones amb mobilitat reduïda
  Abans de fer la sol·licitud de la reserva, les persones amb mobilitat reduïda han de posar en coneixement de l’Agència Detallista tal situació, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les característiques de la mateixa. D’acord amb el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, tota persona la mobilitat per participar en el viatge es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars de l’servei posat a disposició dels altres participants en el viatge. ” Així mateix, l’Agència Detallista ha de posar immediatament en coneixement de l’Agència Majorista, per tal de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge sol·licitat d’acord amb les característiques de la mateixa.

  18. Vigència de el programa / fullet
  La vigència d’el programa / fullet i data d’edició, seran l’expressada en el mateix.

  19. Tractament de dades personals
  Amb l’adhesió a les presents condicions generals i mitjançant la signatura d’el contracte de viatge combinat, presta Un. El seu consentiment a que les dades personals que es proporcionin passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, del tractament és responsable CREATIVE RURAL, SL, amb domicili social a Sant Cugat de Vallès, Avinguda de les Corts Catalanes, 5-7, SC Trade Center, CP: 08173. Les finalitats de l’esmentat fitxer són gestionar adequadament la reserva i l’adequada prestació dels serveis contractats , així com la transferència internacional d’aquestes dades a companyies organitzadores i prestatàries dels esmentats serveis, així com fer-li arribar informació sobre productes, serveis, ofertes i promocions relatives tant a el programa com a accions lligades a l’activitat de Creative Rural en l’àmbit de l’ turisme, l’hostaleria, la restauració, el comerç electrònic i els viatges. Les seves dades només seran cedides, únicament i exclusivament, tercers que intervinguin de forma necessària en la prestació de serveis vinculats a l’objecte de el viatge contractat i amb idèntiques finalitats a les anteriors, ells amb salvaguarda de l’deure de secret i aplicació de les mesures de seguretat exigides per la normativa en vigor.

  Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al seu tractament, a través de correu postal a l’adreça Avinguda de les Corts Catalanes, 5-7, SC Trade Center, CP: 08173 o mitjançant correu electrònic a Jaume.torres@creativerural.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia de l’DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ dE DADES”.

   

  Descarregar en PDF

  CREATIVE RURAL, S.L. amb CIF B66954421 amb domicili en AVDA. CORTS CATALANES 5-7, BARCELONA (SANT CUGAT DEL VALLÈS), 08173 és titular del lloc web CREATIVERURAL.COM i responsable del tractament de les dades de caràcter personal que els usuaris subministren a través d’aquest lloc web.

  CREATIVE RURAL, S.L. informa els usuaris d’aquest lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació i ús d’aquest lloc web.

  La finalitat d’aquest document és informar els usuaris sobre què fem amb les seves dades personals, com es recullen, per a què s’utilitzen, els drets que els assisteixen així com tota la informació necessària establerta per la normativa vigent.

  A l’utilitzar aquest lloc web entenem que ha llegit i comprès la informació que s’exposa en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal.

  El nostre principal objectiu és tractar les dades personals d’una forma lícita, lleial i transparent.

  Dades recollides, finalitat i licitud

  Les dades de caràcter personal tractades són els aportats pels usuaris a través dels formularis disponibles en aquest lloc web i són els mínims exigibles per a poder enviar-li informació sobre els nostres productes / serveis, poder realitzar comandes, així com poder elaborar les factures corresponents, informar sobre l’estat de les comandes, atendre reclamacions i qualsevol altra gestió derivada de la prestació del servei realitzat a través d’aquest lloc web.

  Aquestes finalitats estan basades en principis legals de tractament de les dades recollides per la normativa vigent: per a l’execució d’un contracte o la prestació d’un servei als usuaris, per al compliment d’obligacions legals, per l’interès legítim i amb el consentiment de els usuaris.

  Dades recollides per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web

  Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

  El tractament de les dades en aquest cas concret està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta a l’acceptar l’enviament de la informació aportada a través del formulari.

  Operacions que es realitzen amb les dades personals

  Les dades de caràcter personal són registrats a través del web i conservats en suports electrònics controlats i supervisats pel responsable del tractament. Els suports compten amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la deguda confidencialitat en el tractament de les dades.

  El personal implicat en les operacions de tractament de dades: accés, edició, esborrat, etc … està capacitat per a això i està format i compromès amb la nostra política de protecció de dades.

  Conservació de les dades

  Les dades de caràcter personal es conservaran el temps que sigui necessari per poder atendre la finalitat / finalitats per als que van ser.

  Per tant mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial amb vostè o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades.

  En aquests casos, mantindrem la informació degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

  Protecció dels menors

  Aquesta pàgina web no està dirigida a usuaris menors d’edat. Si vostè és menor d’edat, si us plau no intenti registrar-se com usuari. Si descobrim que per error hem obtingut informació personal d’un menor, eliminarem aquesta informació el més aviat possible.

  Destinataris de les seves dades personals

  Informem als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan per a la correcta prestació el servei o l’execució del contracte sigui necessari comunicar les seves dades a altres responsables com poden ser altres empreses de el grup, encarregats del tractament.

  Per als casos en què la comunicació de dades a tercers no estigui emparada en les bases legals establertes en l’apartat anterior, la comunicació de dades a altres destinataris només es realitzarà si l’usuari ha donat el seu consentiment exprés.

  CREATIVE RURAL, S.L. manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades.

  Podeu obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals de la nostra organització en el següent enllaç:

  https://www.accesousuario.com/protecciondedatos/rgpd/informacion_consentimientoAPI.php?codEmpresa=42571

  Exercici dels drets

  D’acord amb els drets que confereix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades dirigint la seva petició a la adreça postal indicada o al correu electrònic JAUME.TORRES@CREATIVERURAL.COM

  Per a l’exercici dels drets s’ha d’identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

  Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a el mateix correu indicat. Igualment podrà dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es

  DESCARREGAR EN PDF

  This section, being written with more technical terminology, will enter in the translation process later.

  Please link to the Spanish version of the Web to translate this section to English,  your browser’s translator will help you with that. Or you can also click on this link (https://creativerural.com/es/politica-privacidad/).

  Thank you, and sorry for the inconvenience.